Sesja Rady Gminy 30 listopada 2022

Dnia 30 listopada 2022 roku /środa/, o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Gminy Trawnikiodbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Trawniki.

        Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  obowiązujących na terenie gminy Trawniki na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Trawniki na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania dla mieszkańców Gminy Trawniki świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trawniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Trawniki
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwaływ sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego
  w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Nr 829 i Nr 838 na terenie Gminy Trawniki.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Trawniki za rok szkolny 2021/ 2022.
 16. Informacja Wójta Gminy Trawniki  o oświadczeniach  majątkowych osób  zobowiązanych do ich składania za 2021 rok.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Trawniki o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
 18. Informacje i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

Przewodniczący Rady Gminy Trawniki

Damian Kowalczyk  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *